تست فرمالین

دستگاه‌ها و روش کار

جعبه تست درد فرمالین

آینه ای تعبیه شده در داخل چهارچوب است که جهت بررسی درد در حیوانات آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد دارای چهارچوبی به ابعاد 60-40-30 سانتی متر میباشد که با زاویه 40 درجه نسبت به سطح قرلر میگیرد تا حرکات پای حیوان براحتی از طریق آئینه قابل بررسی باشد

 


بطور معمول قبل از تزریق فرمالین و انجام تست، حیوان جهت سازگاری با محیط آزمایش مدتی در درون جعبه قرار داده می‌شود.

 

تست فرمالین

تست فرمالین به عنوان مدلی جهت بررسی درد در موش‌های سوری، در سال 1977 توسط Dubuisson و Dennis، مطرح شد. قبل از انجام تست حیوانات به مدت حداقل یک ساعت جهت سازگاری با محیط روی دستگاه قرار داده می‌شوند. سپس 30 دقیقه قبل از تزریق فرمالین مقدار لازم از نمونه مورد آزمایش را داخل سرنگ انسولین کشیده و به صورت داخل صفاقی به حیوان مورد آزمایش تزریق می‌کنیم و پس از 30 دقیقه میزان 25 میکرولیتر فرمالین 5/2%را به صورت زیر جلدی به پای عقبی موش تزریق می‌کنیم و رفتار موش را طی 60 دقیقه پس از تزریق فرمالین بررسی می‌کنیم. جهت مشاهده‌ی بهتر وضعیت پای موش، از آینه‌ی تعبیه شده در زیر دستگاه استفاده می‌کنیم.

 

نحوه‌ی بررسی

بعداز تزریق فرمالین به زیر پوست پای عقبی حیوان، اولین نشانه‌های درد ظاهر می‌شود. پاسخ‌های رفتاری حیوان به صورت بالا نگاه داشتن، کشیدن، لنگیدن، لیسیدن، گاز گرفتن و تکان دادن پای تزریق شده می‌باشد.

در این مطالعه کشیدن و لنگیدن پا(score 1) بالا نگاه داشتن پا (score 2) و لیسیدن، گاز گرفتن و تکان دادن پا (score 3) در نظر گرفته شده و در فواصل  15ثانیه در طول یک ساعت مدت زمانی که حیوان هر کدام از score‌های فوق را نشان می‌دهد اندازه‌گیری می‌شود. پاسخ به محرك دردزا به دو فاز حاد(0- دقيقه10) و مزمن (15- 60دقيقه)تقسيم شد و مدت زماني را كه حيوان در هر يك از فازها رفتار لنگيدن، بالا نگهداشتن پا و يا ليسيدن داشت محاسبه می گردد.

آدرس: تهران

تلفن:09905770826

دورنگار:

از طریق ارسال ایمیل با ما در ارتباط باشید