بررسی اثرات ضد دردی داروها(تست فرمالین)

 قبل از انجام تست حیوانات به مدت حداقل یک ساعت جهت سازگاری با محیط روی دستگاه قرار داده می‌شوند. سپس 30 دقیقه قبل از تزریق فرمالین مقدار لازم از نمونه مورد آزمایش را داخل سرنگ انسولین کشیده و به صورت داخل صفاقی به حیوان مورد آزمایش تزریق می‌کنیم و پس از 30 دقیقه میزان 25 میکرولیتر فرمالین 5/2%را به صورت زیر جلدی به پای عقبی موش تزریق می‌کنیم و رفتار موش را طی 60 دقیقه پس از تزریق فرمالین بررسی می‌کنیم.

آدرس: تهران

تلفن:09905770826

دورنگار:

از طریق ارسال ایمیل با ما در ارتباط باشید