نگهداری حیوانات آزمایشگاهی در طول دوره تیمار

این مجموعه آمادگی نگهداری حیوانات خریداری شده از مجموعه را در طول دوره تیمار را دارد.

آدرس: تهران

تلفن:09905770826

دورنگار:

از طریق ارسال ایمیل با ما در ارتباط باشید