ایجاد مدل زخم معده در موش صحرایی

جهت بررسی اثرات آنتی اولسر پپتیک

حیوان آزمایشگاهی مورد استفاده رت نر نژاد ویستار با میانگین وزنی  200 گرم میباشد حیوانات مورد آزمایش حداقل برای 4 روز در محیط انجام آزمایش تحت شرایط استاندارد قرار میگیرند تا با محیط سازگار شوند 24 ساعت قبل از شروع موش ها را در قفس های مخصوصی که فاقد کاه وغذا است و امکان دسترسی حیوان به مدفوع وادرارش وجود ندارد قرار داده و در این مدت موش ها هیچ گونه غذایی دریافت نکرده وتنها از آب معمولی می نوشند در شروع کار معده موش ها باید عاری از هر گونه ماده غذایی باشد وهر موش یک بار مورد آزمایش قرار میگیرد.

:Indomethacin –induced ulcer model

در این مدل یک ساعت پس از تزریق داخل صفاقی و یا خوراکی دوز های مورد آزمایش با استفاده از تزریق داخل صفاقی ایندومتاسین به میزان 50  میلی گرم /کیلوگرم اولسر پپتیک ایجاد می شود و پس از گذشت 4 ساعت موشها توسط دوز اضافی کلروفرو کشته شده  و معده از نظر زخم وهموراژی بررسی و امتیاز بندی می  کنیم .

Score0:بدن زخم

Score1:هموراژی کمتر از 5 نقطه و زخم کمتر از 1 میلیمتر

Score2:زخم با اندازه بین 1 تا 2 میلیمتر

Score3: زخم با اندازه بین 2 تا 4 میلیمتر

Score4:زخم با اندازه بین 4 تا 6 میلیمتر

Score5: اندازه زخم با اندازه بیشتر هز 5 میلیمتر

آدرس: تهران

تلفن:09905770826

دورنگار:

از طریق ارسال ایمیل با ما در ارتباط باشید