ایجاد مدل کولیت در موش صحرایی

القای کولیت

کلیه موش ها باید به مدت 36 ساعت قبل از القای کولیت ناشتا شوند. در این مدت حیوانات تنها دسترسی به آب خواهند داشت. بعد از 36 ساعت، حیوانات با تزریق داخل صفاقی mg/kg 45 فنوباربیتال سدیم بیهوش می شوند. موش ها بعد از بیهوش شدن به سمت راست خوابانده می شوند وml   3/0 از مخلوط حاوی 6 حجم TNBS %5 به همراه 4 حجم اتانول %99 به صورت داخل رکتال  توسط سرنگ انما به طول 8 سانتی متر به آنها تجویز می شود. بعد از تزریق این محلول، حیوانات در وضعیت Supine Trendelenburg  قرار داده  شده تا از نشت محلول به خارج جلوگیری شود. در گروه Sham نیز به جای TNBS ، ml  3/0 محلول نرمال سالین به صورت داخل رکتال تجویزمی شود. سپس کلیه داروها به مدت 10 روز به حیوانات گاواژ می شوند در روز یازدهم، با استفاده از فنوباربیتال سدیم حیوانات بیهوش شده ، شکم آنها باز شده و کولون خارج می شود.

آدرس: تهران

تلفن:09905770826

دورنگار:

از طریق ارسال ایمیل با ما در ارتباط باشید