بررسی اثرات ضد التهابی داروها

بررسی اثرات ضد التهابی در موش سوری ورت

ابتدا جسم مورد نظر بصورت داخل صفاقی تزریق می گردد سپس کاراژینان با حجم 20 ماکرولیتر(در موش سوری )و با غلظت 1% بصورت زیر جلدی در کف پای حیوان تزریق می گردد قبل از تزریق کاراژینان کف پای حیوان با کولیس دیجیتال اندازه گیری میشود (زمان 0)سپس تا 5 ساعت پس از تزریق به فواصل زمانی هر یک ساعت کف پا اندازه گیری شده وبر  حسب میلیمتر یادداشت میگردد .

آدرس: تهران

تلفن:09905770826

دورنگار:

از طریق ارسال ایمیل با ما در ارتباط باشید