انجام کلیه روشهای نمونه گیری از حیوانات آزمایشگاهی

نمونه گیری از موش سوری

تهیه خون ممکن است از راه دم با استفاده از یک گیره محکم ویا جدا کردن سر حیوان و یا به شیوه ایجاد سوراخ در قلب صورت گیرد . برای تهیه خون از راه قلب سفارش می شود که موش بیهوش باشد .یکی از بهترین روش های تهیه خون از موش ، استفاده از سینوس حدقه ای است . برای تحقق این کار موش را به آرامی بیهوش کرده سپس یک لوله میکروهماتوکریت یا پیپت مویین را به درون سینوس حدقه ای در وسط گوشه پلک چشم وارد می کنند که بدین وسیله خون از راه ویژگی مویینگی وارد لوله یاد شده می شود.

جمع آوری ادرار به شیوه قفس متابولیسم (سوخت وساز) ویا قرار دادن ماهرانه یک لوله آزمایش دهان گشاد و برداشتن آن به طور ناگهانی انجام می شود.

آدرس: تهران

تلفن:09905770826

دورنگار:

از طریق ارسال ایمیل با ما در ارتباط باشید