انجام کلیه روشهای تجویز دارو

روشهای مختلف تجویز دارو:

 

 Intraperitoneal 1-تزریق داخل صفاقی

 sub cutaneus2-تزریق زیر جلدی

 Intravenous3-تزریق وریدی

  Gavage4-تجویز خوراکی

آدرس: تهران

تلفن:09905770826

دورنگار:

از طریق ارسال ایمیل با ما در ارتباط باشید