درباره ما

این مجموعه با هدف حمایت علمی و عملی از پژوهش های دانشجویان و مراکز تحقیقاتی در زمینه دانش حیوانات آزمایشگاهی بنیانگذاری شده است این مجموعه بر آن است تا با انجام پروژه های تحقیقاتی در جهت نیل به اهداف مناسب و نیز ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های  فارماکولوژی عملی , علوم پایه , دارو سازی , زیست شناسی و بافت شناسی به دانشجویان و مراکز تحقیقاتی کمک کند .

آدرس: تهران

تلفن:09905770826

دورنگار:

از طریق ارسال ایمیل با ما در ارتباط باشید