فارماکولوژی عملی

  1. تهیه انواع حیوانات آزمایشگاهی مناسب با نوع مطالعه
  2. نگهداری حیوانات آزمایشگاهی در طول دوره آزمایشگاهی مطابق استانداردهای موجود

 

 

آدرس: تهران

تلفن:09905770826

دورنگار:

از طریق ارسال ایمیل با ما در ارتباط باشید